Leveringsbetingelser

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Leveringsbetingelser

Almindelige vilkår for rekvirerede opgaver hos AKON AS

Generelt
Vilkårene er gældende mellem AKON AS og en kontraktpartner (rekvirenten) for alle opgaver udført af AKON AS, herunder rådgivning, undervisning, informationssøgning og formidling, prøvning, undersøgelser, salg og udlejning. Vilkårene er også gældende for andre og senere aftaler mellem AKON AS og rekvirenten, medmindre andet er aftalt. Modstående eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre de skriftligt er accepteret af AKON AS.


1. Opgaveindhold

1.1 Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt.

1.2 Tidsplaner, prisoverslag m.v. er angivet som et skøn, medmindre der skriftligt er aftalt andet. Såfremt AKON AS forudser væsentlige prismæssige eller tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige hindringer for opgavens udførelse orienteres rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet, jf. pkt. 6.1.

1.3 AKON AS er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at AKON AS's vederlag er betinget af, at konkrete, specificerede resultater opnås.

1.4 AKON AS er berettiget til at lade opgaver udføre ved tredjemand.


2. Diskretionspligt

2.1 AKON AS udviser diskretion, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2.2 Såfremt et forsøgs- eller udviklingsarbejde fører til resultater af almindelig interesse, kan AKON AS lade disse resultater offentliggøre, medmindre andet måtte være aftalt i en hemmeligholdelsesaftale som nævnt i pkt. 2.1.

2.3 Når AKON AS påtager sig en opgave, hvori der indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at AKON AS kan henvende sig til tredjeparten eller til andre relevante personer for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.

2.4 AKON AS er til enhver tid berettiget til at meddele oplysninger, som AKON AS ifølge lovgivningen har en forpligtelse til at afgive.

2.5 Bliver AKON AS som led i løsningen af rekvirerede opgaver opmærksom på forhold, som efter AKON AS’s skøn indebærer risiko for væsentlige skadevirkninger på helbred og miljø, kan AKON AS om fornødent underrette rekvirenten herom. Såfremt rekvirenten ikke herefter, så hurtigt som forholdene tilsiger det, foretager det fornødne for at forhindre eller begrænse risikoen for væsentlige skadevirkninger på helbred og miljø, er AKON AS, uanset særskilt aftale om diskretion eller hemmeligholdelse, berettiget til at videregive sin viden til relevante instans.


3. Omtale af resultater m.m.

3.1 AKON AS’s rapporter må af rekvirenten kun offentliggøres i deres helhed.

3.2 Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til AKON AS eller AKON AS’s medarbejdere i reklame- og markedsføringsforanstaltninger, med mindre der på forhånd i hvert enkelt tilfælde er indhentet skriftlig tilladelse hertil fra AKON AS. En meddelt tilladelse bortfalder, hvis rekvirenten standser eller udskyder arbejdet med en opgave, jf. pkt. 6.1

3.3 Udleveret kursusmateriale må ikke mangfoldiggøres. Udleveret kursusmateriale er AKON AS’s ejendom.

3.4 AKON AS her ret til at forlange tilbagelevering fra rekvirenten af de af AKON AS udarbejdede rapporter mv. med tilhørende dokumenter, såfremt AKON AS konstaterer fejl eller mangler i disse.


4. Rettigheder vedrørende opgavens resultater

4.1 De materielle resultater, AKON AS frembringer i forbindelse med en rekvireret opgave, og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, såsom prototyper udleveres til rekvirenten, så snart slutafregning har fundet sted.

4.2 Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som AKON AS udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løsning tilhører AKON AS, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang.


5. Honorar og betalingsbetingelser

5.1 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde efter de af AKON AS til enhver tid fastsatte timepriser med tillæg for transportudgifter og andre udlæg.

5.2 AKON AS forbeholder sig ved længerevarende opgaver løbende at regulere de under pkt. 5.1 nævnte timepriser med et varsel på 30 dage.

5.3 AKON AS har ret til at á konto-fakturere månedsvis bagud.

5.4 Ved overskridelse af betalingsfristen for AKON AS’s tilgodehavender beregnes rente med 1½% pr. påbegyndt måned.


6. Ændrings- og afbestillingsret

6.1 Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 1.2, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere AKON AS de udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som AKON AS uanset afbestillingen eller udskydelsen allerede har påtaget sig at afholde, såsom udgifter til tredjemand, særligt udstyr eller lokaler mv.

6.2 Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med AKON AS’s skriftlige samtykke.


7. Ansvarsregulering

7.1 AKON AS er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som følger af punkterne 7.2-7.12. I intet tilfælde er AKON AS ansvarlig i tabsforvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes AKON AS’s fejl eller forsømmelser.

7.2 Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. afsnit 6, er AKON AS uden ethvert ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde.

7.3 AKON AS er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af AKON AS’s afgivet rådgivning eller prøvnings-/kontrolrapport, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede opgave eller det beskrevne formål.

7.4 Afsluttes AKON AS’s arbejde ikke med en rapport eller levering af en ydelse, eller består ydelsen i en udtalelse, om hvilken det er anført, at den hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering, er AKON AS ikke ansvarlig medmindre, der foreligger grov uagtsomhed hos AKON AS.

7.5 AKON AS er kun ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, såfremt AKON AS særskilt har påtaget sig skriftlig indeståelse for opgavens færdiggørelse til et bestemt tidspunkt.

7.6 AKON AS er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af AKON AS uden at være bragt i forslag af eller er godkendt af rekvirenten.

7.7 Er en eller flere andre udover AKON AS ansvarlige over for rekvirenten, hæfter AKON AS kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af AKON AS.

7.8 Har AKON AS påtaget sig, på rekvirentens vegne, at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand til rekvirenten er kontraktmæssige, er AKON AS kun ansvarlig for det tab, rekvirenten måtte lide ved, at AKON ikke rettidigt har påtalt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. AKON AS’s ansvar er således subsidiært i forhold til det ansvar, der af rekvirenten kan gøres gældende mod den pågældende tredjemand, og AKON AS’s ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige begrænsninger i dette afsnit 7.

7.9 Har AKON AS modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er AKON AS alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er AKON AS’s ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at AKON AS har udvist grov uagtsomhed, og AKON AS’s ansvar kan i intet tilfælde overstige materialeværdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring hos AKON AS kun ske indtil 6 måneder efter opgavens afslutning.

7.10 AKON AS kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens direkte tab. AKON AS er således ikke ansvarligt for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab, i intet tilfælde kan AKON AS’s samlede ansvar for person-, tings- og formueskade overskride 2.000.000 kr. pr. skade.

7.11 Hvis AKON AS af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-, tings- og formueskade, som er forvoldt af AKON AS’s arbejde, herunder for produktansvar, er rekvirenten forpligtet til at skadesløsholde AKON AS for ethvert ansvar, som ligger udover, hvad rekvirenten måtte kunne gøre gældende mod AKON AS eller reglerne i dette afsnit 7. AKON AS kan kræve, at rekvirenten overtager førelsen af en sådan sag på AKON AS’s vegne.


8. Tvister

8.1 Enhver tvist mellem AKON AS og rekvirenten afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten I København som værneting.

 

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere